Navn / Navneændring

Navngivning ved fødsel og dåb

Dit barn skal være navngivet senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvorefter barnets navn kommer til at stå i fødsels-og dåbsattesten. Nogen gange kan det være nødvendigt at få barnet navngivet før dåben ( i forbindelse med udlandsrejser mm.), så udfylder og sender du blanketten ”Navngivning” (www.personregistrering.dk) til Kordegnekontoret. Det samme gælder, hvis du har valgt, at dit barn ikke skal døbes.

At barnet først er navngivet er ingen hindring for senere at få det døbt

Du kan læse nærmere om regler for, hvad man må kalde sit barn i navneloven på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173271 og på Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.

 

Navneændring

Alle ansøgninger om navneændring skal som udgangspunkt indgives via www.borger.dk og signeres med NemID. Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du søge på en papirblanket. Blanketten udskrives fra borger.dk eller fås ved henvendelse til kordegnekontoret.

Gebyr

Bortset fra nogle få undtagelser skal der betales for behandling af en ansøgning om navneændring. Gebyret udgør pr. 1/1 2015 kr. 510, som skal betales med dankortwww.borger.dk som led i ansøgningen. Har du ikke dankort, er den billigste løsning, hvis du kan få lov til at benytte en andens dankort.

Hvis du ikke har dankort (eller nogen du kan låne af) skal ansøgningen indgives på papirblanket. Blanketten udskrives fra www.borger.dk  Under Gebyr kan du vælge ”Ansøg om navneændring – til print”. Bagerst på det udskrevne ansøgningsskema findes et girokort, som skal betales på posthus eller i bank, og den originale kvittering skal sammen med det udfyldte ansøgningsskema afleveres til kordegnekontoret. 

Hvornår skal der ikke betales gebyr?

Hvis et par i forbindelse med vielse ønsker at få samme mellem- og/eller efternavn, skal der ikke betales gebyr for behandling af sagen, når ansøgningen indsendes inden eller senest 3 måneder efter vielsen.

Der skal kun betales ét gebyr, hvis der søges om navneændring for ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år.

Der skal ikke betales gebyr for ansøgning om navneændring for børn under 18 år, hvis navneændringen sker som følge af forældrenes navneændring.

Ansøgning for børn

Generelt gælder for ansøgning om navneændring for børn under 18 år, at det er forældremyndighedsindehaver(ne), der søger. Dette gøres ligeledes med NemID fra www.borger.dk (se ovenfor). Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, skal I altså begge signere ansøgningen. Det gøres ved, at den ene opretter ansøgningen og oplyser den anden forældres personnummer samt mail-adresse. Denne får nu en mail med et link, som kan åbne ansøgningen, og er man enig i ansøgningen, kan man signere med NemID.

Har man forældremyndigheden over sit barn alene, er det altid en god idé at scanne dokumentation for eneforældremyndigheden ind og vedhæfte ansøgningen, da dette ikke altid fremgår af CPR. Bemærk, at hvis dit barn bærer samme mellem- og/eller efternavn som den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, og ønskes dette/disse navn(e) slettet, vil der blive foretaget høring af den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden.

Ifølge reglerne skal den kirkebogsførende sognepræst høre barnet om det ønsker den ansøgte navneændring. Det sker som regel ved en kort samtale med barnet på præstenss kontor. Barnet må gerne have en voksen med, men det må ikke være en af forældrene.

Ansøgning for børn i alderen 12-15 år

Når et barn er fyldt 12 år skal det selv medunderskrive en ansøgning om navneændring. Da man først kan få NemID, når man fylder 15 år, kan ansøgning om navneændring for børn mellem 12 og 15 år kun foretages på papirblanket (se oven for under Gebyr) – og husk, at barnet skal underskrive i feltet Samtykke fra barn der er fyldt 12 år.

Ansøgning for børn over 15 år

Når et barn er fyldt 15 år skal det medunderskrive en ansøgning om navneændring digitalt. Det betyder, at den forælder, der begynder ansøgningen på www.borger.dk både skal indtaste mailadresse på den anden forælder OG på barnet, der ligesom den anden forælder skal åbne ansøgningen via det tilsendte link og signere med sin NemID.

Bekræftelse på navneændringen

Når din ansøgning er imødekommet, vil du modtage en ”Bekræftelse på navn” i din e-boks. Heraf fremgår dit nuværende navn samt hvad du hed før. Den kan du bruge for at bevise, at ”du er dig” blot med et nyt navn – f.eks. i banken.

Ny fødsels- og dåbsattest

Har du brug for en ny fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest efter du har fået navneændring, kan du henvende dig personligt på ethvert kirkekontor i landet, og få attesten udleveret ved at legitimere dig. 

Du kan også anmode om at få en attest tilsendt digitalt på www.borger.dk . Dette gælder dog ikke attester for børn, hvor du er nødt til at henvende dig personligt for at få attesten.

 

Du kan finde flere oplysninger om navneændring på Ankestyrelsens hjemmeside.